Home > 야채

상품명 신상품역순 진열수

야채 총 상품 38 개 중 38 개 정렬 되었습니다.
추부깻잎  
원산지 : 국내산

$ 4.00

적상추  
원산지 : 국내산

$ 4.40 [품절]

[시금치] 포항초1단 KOREA SPINACH  
원산지 : 국내산

$ 6.80 [품절]

미나리 1팩  
원산지 : Vietnam

$ 4.80 [품절]

풋고추 20개/팩 Green Chilli  
원산지 : Malaysia

$ 3.00

꽈리고추 200G/팩  
원산지 : 국내산

$ 5.50 [품절]

청양고추 150G/팩  
원산지 : 국내산

$ 5.50

아삭오이고추 - 10개/팩 Cucumber Chilli  
원산지 : 국내산

$ 5.00

백오이- 2개/팩 White Cucumber  
원산지 : 국내산

$ 5.50 [품절]

일본오이 3개/팩 Japaness Cucumber  
원산지 : Malaysia

$ 3.00

애호박 Young Pumpkin  
원산지 : 국내산

$ 4.60

쥬키니(돼지호박) 2개/팩  
원산지 : Malaysia

$ 3.60

꽈리고추 200G/팩  
원산지 : Vietnam

$ 4.00

상추 - Fresh Green Coral Lettuce  
원산지 : Malaysia

$ 2.40

깻잎 (24장)/팩 - Perilla Leaf  
원산지 : Vietnam

$ 3.80

애호박 Young Pumpkin  
원산지 : Vietnam

$ 4.00

얼가리배추 - Baby Cabbage  
원산지 : Malaysia

$ 2.20

로메인 - Fresh Romaine Lettuce  
원산지 : Malaysia

$ 2.80

양상추 - Iceberg Lettuce  
원산지 : Local

$ 1.80

브로콜리 2개 - Brocoli  
원산지 : 로컬

$ 3.80

파프리카(빨.노랑)2개/팩 Capsicum  
원산지 : Malaysia

$ 3.50

홍고추(20개/팩) Red Chilli  
원산지 : Malaysia

$ 3.50

가지 2개/팩  
원산지 : 국내산

$ 4.50

깐마늘 500G - Peeled Garlic  
원산지 : China

$ 4.50

콩나물 250G - Soybean Sprouts  
원산지 : Singapore

$ 1.70

쪽파 (Spring Onion) - 한단 300g  
원산지 : 로컬

$ 4.80

대파 2뿌리*2단 Scallion  
원산지 : 로컬

$ 4.80

부추 300g - Koo Chives  
원산지 : 로컬

$ 3.30

무우 (2~3개/팩) White Radish  
원산지 : Malaysia

$ 3.80

양파 2kg/봉지 White Onion  
원산지 : Malaysia

$ 3.80

고구마 1KG/팩 - Japan Sweet Potato  
원산지 : 베트남

$ 5.50

감자 1KG/팩 White Potato  
원산지 : AUS

$ 3.80

꽈리고추 500G/팩  
원산지 : Vietnam

$ 8.00

깻잎 500G/팩 - Perilla Leaf  
원산지 : Vietnam

$ 12.00

흙더덕 400G내외 /팩  
원산지 : 국내산

$ 15.00 [품절]

무안양파 2KG/PACK  
원산지 : 국내산

$ 6.00 [품절]

햇고구마(4~5개) 700G/팩  
원산지 : 국내산

$ 8.50 [품절]

청정무우(중)  
원산지 : 국내산

$ 4.50 [품절]

   
◁   1   ▷